Oro, osäkerhet, otillräcklighet, nedstämdhet samt fobi och ångest kan innebära att tillvaron känns tung och svårbemästrad. Då kan det vara värdefullt att få tala med någon utomstående.

Psykoterapi kan betraktas som ett samspel mellan två människor - den hjälpsökande klienten och terapeuten. Genom samtal med en utomstående kan du som hjälpsökande klient lära känna dig själv bättre och i samarbete med terapeuten hitta en väg ut ur dina svårigheter och därmed skapa förutsättningar för förändringar.

 

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller vår verksamhet.

 

Två terapiinriktningar
Vid mottagningen erbjuds psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) Gemensamt för dessa båda inriktningar är att man utifrån en samarbetsrelation arbetar med fokus på aktuella problem så som de tar sig uttryck i vardagen. Båda inriktningarna använder metoder som inriktar sig på förändring av tankar, känslor och beteenden.

I kognitiv beteendeterapi analyserar terapeut och klient tillsammans hur klientens symtom påverkas av och påverkar den omgivning klienten befinner sig i. Utgångspunkten är att beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner (t ex ångest) äger rum i ett samspel med den omgivande miljön. Psykiska symtom är möjliga att förstå och komma till rätta med genom att förstå vad som vidmakthåller dem och därefter förändra dessa förhållanden. I kognitiv beteendeterapi fokuserar terapeut och klient på hur klienten kan förändra sitt sätt att bete sig i situationer där klientens symtom har en negativ påverkan.

I psykodynamisk terapi är en utgångspunkt att psykiska symtom så som depression och ångest uppkommer när det inte går att hitta fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtom på att det inte gått att hitta konstruktiva lösningar på livsproblem betraktas som meningsbärande uttryck som det går att förstå. En vanlig orsak till att det är svårt att hitta konstruktiva lösningar är att man är omedveten om och därmed inte tar hänsyn till förhållanden som inverkar på hur man själv är. Med en ökad medvetenhet och förståelse, ökar också förmågan att bemästra inre eller yttre konflikter och svårigheter.

VI BEHANDLAR TILL EXEMPEL:

 • Substansrelaterade beroende/missbruk
 • Oro, ångest, fobier, tvång
 • Stress, utmattning, sömnproblem
 • Nedstämdhet, depression
 • Kris, sorg, trauma
 • Neuropsykiatriska
 • självskadebeteenden
 • självdestruktivt beteende
 • Funktionsnedsättningar
 • Psykosomatiska besvär
 • Relationsproblem
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling

METODER & TEORIBILDNINGAR:

 • Individuell terapi
 • Gruppsykoterapi
 • Parpsykoterapi
 • Ungdomsterapi
 • Korttidspsykoterapi
 • Utbildningspsykoterapi/egenterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Grupphandledning
 • Diagnosöverskridande interventioner
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)