Välkommen till AGERA

 

 

Läs mer om oss

Vi erbjuder tjänster efter uppdrag från kommun, företag eller efter direkt kontakt från privatpersoner.

AGERA har sitt säte i Göteborg och omfattas av flera olika insatser för ungdomar, vuxna och äldre personer som syftar till bättre psykisk hälsa, mående och funktion för den som söker vår hjälp.

Vi erbjuder stöd- och behandlingsinsatser efter önskemål och formar dessa i samråd med uppdragsgivare och den enskilde individen. Att skapa individuella insatser som bygger på evidens, forskning och beprövad erfarenhet, är utgångspunkten för tjänsterna i AGERA.

Vi erbjuder kommuner, företag eller privatpersoner utredning och behandling på hemmaplan. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom behandling och omsorg.

Kostnader för insatserna beror på insatsernas art och längd men är också beroende av avtal med kommun eller landsting.

Vi har en bred kompetens och lång yrkeserfarenhet inom socialt arbete.


Forskning och utveckling

Vår forsknings- och utvecklingsarbete stimulerar och stödjer medarbetarna till en evidensbaserad praktik som formar framtida behandlingsmetoder. Forskning genererar nyfikenhet och kreativitet hos våra medarbetare, vilket används i vårt arbete med ständiga förbättringar som leder till hållbar, klientcentrerad, holistisk och professionell vård. När vi utvecklar kunskapen kan våra medarbetare ge bättre vård- och omsorg till våra klinter.

Läs mer om vår forskning och utveckling

Idag erhåller AGERA KBT som forskningshuvudman etiskt tillstånd från

Etikprövningsmyndigheten att bedriva både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier.


"Värdegrunderna som verksamheten vilar på är Kunskap, Respekt, Ansvar och Medkänsla.

Kunskap

Arbetet ska grunda sig i adekvat kunskap om människan, dess behov och dess sociala värld. Vi utvecklas genom att ständigt sträva efter att förnya och förbättra vår kunskap, både teoretiskt och praktiskt.

Respekt

Respekten inför varje människas unika värde och dess rättighet till ett värdigt liv. Vår människosyn grundar sig i total jämlikhet där alla oavsett etnicitet, religion, klass, kön, sexualitet eller bakgrund har rätt till samma respekt och rättighet att sträva efter och uppnå ett värdigt liv.

Ansvar

I vårt arbete värdesätter vi högt det ansvar vi har bilvit betrodda med och tar det på största allvar. Ansvaret att ge bästa möjliga vård och omsorg till våra placerad. Ansvaret att vara goda förebilder och ledare som ger den trygghet och stabilitet som varje individ behöver.

Medkänsla

Vår människosyn grundas i ett empatiskt förhållningssätt. Att aldrig försumma den enskildes unika upplevelse; att alltid ha hjärtat med i våra mänskliga möten som skall präglas av medkänsla


Våra avtalspartner