Integrerad intensiv öppenvård

AGERA missbruk/beroendevård vänder sig till vuxna personer som kommit till insikt om att alkohol/droger har blivit ett problem för dem och deras omgivning.

Vår arbetsmodell bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som är ett samlingsnamn på ett flertal psykologiska behandlingar med grunder i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitiv psykologi.

Vi arbetar utifrån integrerad intensiv behandling med utgångspunkten att individer med beroende/missbruksproblematik ofta samtidigt lider av olika former av psykisk ohälsa och personer som lider av psykisk ohälsa oftare drabbas av olika former av missbruk/beroendeproblematik än andra. Därför behövs andra former av insatser än det som traditionellt har erbjudits.

Integrerad behandling innebär att både psykiska besvär och beroendesyndromet behandlas av ett och samma behandlingsteam. Mueser april 2009

Intensiv öppenvård för individer med substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom har visat sig ha större eller likvärdig behandlingseffekt som institutionsvård. McCarty och medarbetare (2014)

På grund av att de olika känslomässiga störningarna, såsom ångest och depression, i hög grad överlappar använder vi transdiagnostiska (diagnosöverskridande studie) interventioner för att hjälpa våra klinter.

 • Att förstå känslor och lära sig observera och kartlägga sina känsloupplevelser
 • Att lära sig förstå automatiska tankar och träna på att tänka mer flexibelt samt att förstå och förändra sina beteenden.
 • Att träna på att stå ut med sina rädslor och obehagliga känslor genom att möta dem i verkliga livet.

Vi fokuserar på att hjälpa klienterna att komma i kontakt med omfattningen av sina svårigheter på ett psykologisk plan samt att övervinna kognitiva och emotionella hinder för att stoppa deras destruktiva livsstil.

Målet för behandlingsformen är att få individen att leva ett rikare och mer meningsfullt liv samtidigt som personen accepterar de svåra företeelser som oundvikligen finns i livet – smärta, ångest, sorg, otillräcklighet osv.

Vår samlade kunskap, erfarenhet och kompetens inom substansbrukssyndrom och psykisk hälsa har gjort det möjligt att kunna erbjuda en i sitt slag unik behandlingsform i Sverige. Behandlingsinterventionerna grundar sig i forskning och har ett starkt evidensstöd.

Behandlingsinterventioner

 • Psykoedukation (patient utbildning)
 • Mindfulness (medveten närvaro)
 • Känsloreglering
 • Beroendelära
 • Gruppsessioner (Modulering)
 • Gruppintervention (Exponering/affektreglering)
 • Livskompassen(Exponering/beteendeexperiment)
 • Gemensam aktivitet (Social färdighetsträning/ Exponering/beteendeexperiment)
 • BeroendeYoga, Akupunktur 
 • MI-samtal
 • Kognitiv beteendeinriktade samtal
 • KBT baserad återfallsprevention

 

Inom rehabiliteringsprocessen har utvecklingen gått från att fokusera på diagnos eller specifika symptom som utgångspunkt mot att fokusera på individen som helhet och dennes förutsättningar eller resurser. Att ha sund hälsa relateras till att kunna förverkliga sina livsmål. Det som är viktigt i rehabiliteringsprocessen är att individen själv kan formulera sina egna rehabiliteringsmål och genom egna handlingar kunna nå dem.