Tillsammans, för att förebygga ohälsa orsakad av Covid-19.

 

Till dig som arbetar med personer med substansrelaterade syndrom!

 

Vi är en internationell grupp av forskare som arbetar med att, i en tidig fas, kunna identifiera och förebygga utvecklingen av substansrelaterade problem hos ungdomar. I studien samlar vi information, genom en elektronisk enkät, om fysisk och psykisk hälsa, substansanvändning, aggressiva antisociala beteenden och socialt välbefinnande hos ungdomar i gymnasieålder. I studien samlar vi även information från personer med diagnostiserade substansrelaterade syndrom, som har kontakt med beroendeöppenvård.

 

All information från enkäten är anonym, utan möjlighet att identifiera specifika deltagare.

 

Studien genomförs internationellt, och är godkänd av etiska nämnder i samtliga deltagande länder, inkluderat Sverige som initierat detta projekt.  Du kan hitta detaljerat beskrivning av studien på https://meshe.se/ .

 

Covid-19 pandemin har förändrat våra liv. Studier har förutspått och redan påvisat de långsiktiga konsekvenserna av situationen, där en ökad förekomst av ångest och stressyndrom, ätstörningar, depression, sömnstörningar, och självskadebeteende är de mest frekventa reaktionerna. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin blir det en ökning av illegal substansanvändning, där ungdomar i gymnasieåldern löper störst risk. En allmän ökning av kriminalitet med våld i nära relation och nätmobbning blir stora problemen.

 

Vår studies resultat bidrar med kunskap som möjliggör utveckling av nya relevanta förebyggande insatser. Den bild av ungdomarnas och personers med substansrelaterade syndrom hälsa som framträder i studien, kan ge möjlighet för sjukvård, socialtjänst och kommuner att snabbt förbereda för att effektivt ta emot och bemöta ungdomar, patienter/klienter med krisreaktioner och psykisk ohälsa.

 

Vi är tacksamma om Du/Ni hjälper oss att nå målgruppen: personers med substansrelaterade syndrom.

Enkäten kan användas i patient- och klientarbetet på kliniken, för att sedan diskutera problemområdet tillsammans. Eller distribuera länken till patienter/klienter som kan fylla enkäten själva på sin fritid.

 

Länken till enkäten är: https://evasys.hv.se/evasys/online.php?p=Agera23

 

 

 

 

 

Du får gärna mejla någon av oss om du har några frågor, fundering, om du vill ha mer information eller om du är intresserad att få resultaten av studien kommunicerat till er på början av nästa år.

 

Ansvarig för studien är projektledare, professor Nóra Kerekes: nora.kerekes@hv.se

 

Övriga medarbetare i Sverige är:
Kourosh Bador, legitimerat psykoterapeut, kourosh@meshe.se .

Forskningshuvudman är Högskolan Väst, Trollhättan.

Dataskyddsombud är Arne Johansson: dataskydd@hv.se